December 2, 2021

News:

Live: Cannonization of Fr. Mc Givney -

Saturday, October 31, 2020

Blessed Michael McGivney Pilgrimage Center -

Friday, October 30, 2020

Fr. McGivney inspires Outreach Programs in Bohol -

Monday, January 8, 2018

Remembering Father McGivney 127 years later -

Saturday, August 12, 2017

Father McGivney Office – PH visits hospitals in Manila -

Wednesday, August 9, 2017

Cause of Venerable Fr. McGivney introduced among Singles for Christ members -

Monday, April 17, 2017

Parish promotions of the Cause of K of C founder begins -

Wednesday, April 12, 2017

Father McGivney Office – Philippines supports #ActPH -

Thursday, April 6, 2017

The K of C as agents of communion -

Monday, April 3, 2017

What Makes A Miracle? -

Thursday, March 30, 2017

Remembering the Saints and our departed loved ones -

Monday, November 7, 2016

Supreme Knight’s Report Highlights Order’s Charity -

Monday, August 15, 2016

Filipino youth promote Fr. McGivney’s sainthood bid during WYD in Poland -

Saturday, July 30, 2016

Father McGivney’s Cause promoted at the 51st IEC -

Monday, February 1, 2016

Knights support Eucharistic congress in the Philippines -

Monday, January 25, 2016

Fr. McGivney’s Cause promoted over Catholic Radio -

Wednesday, July 15, 2015

Knights of Columbus Priest-Scholars vow to promote Cause of Fr. McGivney -

Tuesday, July 7, 2015

Father McGivney feeding program for the poor kicks-off -

Wednesday, July 1, 2015

Working Toward Recovery -

Friday, September 5, 2014

The story of Father McGivney, extraordinary priest -

Friday, August 29, 2014

Prayer for the Canonization of Father Michael J. McGivney

ENGLISH

God, our Father, protector of the poor and defender of the widow and orphan, you called your priest, Father Michael J. McGivney, to be an apostle of Christian family life and to lead the young to the generous service of their neighbor. Through the example of his life and virtue may we follow your Son, Jesus Christ, more closely, fulfilling his commandment of charity and building up his Body which is the Church. Let the inspiration of your servant prompt us to greater confidence in your love so that we may continue his work of caring for the needy and the outcast. We humbly ask that you glorify your venerable servant Father Michael J. McGivney on earth according to the design of your holy will. Through his intercession, grant the favor I now present (here make your request). Through Christ our Lord. Amen.

Our Father, Hail Mary, Glory be.

——————————-

TAGALOG

Panginoong Diyos, Ama, tagapag-sanggalang ng mahihirap at tagapagtanggol ng mga balo at ulila, tinawag mo ang iyong paring si Michael J. McGivney upang maging sugo apostol sa buhay ng mag-anakang Kristiano, at pangunahan ang mga kabataan sa bukas palad na paglingkod sa kanilang kapwa. Sa pamamagitan ng halimbawa ng kanyang naging buhay, at kabutihan, paging-dapatin mo na aming sundin ang iyong anak na si Hesu Kristo, ng higit na malapitan, sa katuparan ng Kanyang kautusang pagkakawang-gawa at upang patatagin ang kanyang katawan, ang Simbahan. Hayaan nawa na ang inspirasyon ng Inyong lingkod ay magudyok sa amin ng higit na tiwala sa iyong pagibig, ng sa gayon ay mapagpatuloy namin ang kanyang gawaing mag-aruga sa mga na-ngangailangan at mga iwinaglit. Kami ay pakumbabang nakiki-usap na inyong luwalhatiin ang inyong utusang si Padre Michael J. McGivney sa lupa, sangayon sa layunin ng Iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan niya, nawa ay ipagkaloob ang pagsamo na ngayon ay aking idinudulog (sabihin mo ditto ang inyong kahilingan). Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati .

——————————-

CEBUANO

Ginoo, among Langitnong Amahan, tigpanalipud sa mga kabus, sa mga balo ug ilo, gitawag mo ang imong ulipon nga si Padre Michael McGivney, nga mahimong apostol sa mga Kristiyanos nga banay ug mangulo sa mga kabatan-onan sa pagsilbe sa katawhan. Ug tungod sa mga panig-ingnan ug birtud sa iyang kinabuhi, mahimo unta nga hingpit ang among pagsunod sa imong Anak nga si Hesukristo ug matuman namo ang iyang kasugoan sa paghigugma, pagtukod ug paglig-on sa iyang lawas nga mao ang Simbahan. Himo-a nga ang inspirasyon sa imong ulipon makapadasig kanamo usab gumikan sa imong gugma aron mapadayon namo ang iyang nasugdan pagalagad sa mga nagkinahanglan ug mga sinalikway. Kami sa dakong pagpaubos mosangpit kanimo nga unta imong himayaon ang imong ulipon nga si Padre Michael McGivney dinhi sa yuta subay sa imong kabubut-on. Gumikan sa iyang pag-ampo ug kalooy, maangkon unta namo (Himoa ang pangliya) pina-agi ni Hesukristo among Ginoo. Amen.
Amahan namo, Maghimaya Ka Maria, Himaya sa Amahan.

——————————-

ILOCANO

Amami a Nailangitan, salaknib ken kamang dagiti marigrigat ken kalasag dagiti balo ken ulila, inayabam ni Padre Michael McGivney a pasurot mo tapno mangiwanwan ti biag iti familia a Nacristianoan ken mangidaulo kadagiti agtutubo iti napnoan ayat a panagserbi ti kaarruba ken dagiti pada a tao. Babaen kadagiti pammatulatd ken galad nga imburayna, matulad mi met koma tapno ad-adda kami a makaay-ayo a sumurot ti dalan ni Kristo nga anakmo ket matungpalmi dagiti pagayatan ken bilbilinna nga isu ti panagayat ken panagserbi iti pada a tao tapno natibtibker ken naing-inget ti panaglalangen a mangitultuloy a mangbangon ti nasantoan a bagi ni Kristo nga isu ti Simbaanmi. Dagitoy koma ti mangted ti inspirasyon ken talgedmi nga agserbi tapno agtultuloy koma laeng iti inkam panangiburay ti tulong ken kaasi kadagiti agkasapulan ken dagiti maipas-pasuli iti kagimongan. Dawatenmi a sipapakumbaba kenka Apo, ti panangital-om toy adipenmo, ni madaydayaw a Padre Michael McGivney a kas maiyannurot ti nasantoan a pagayatam. Babaen ti panangibabaet ni Padre Michael McGivney patgam kad Apo dagitoy a dawdawatmi (Agulimek tayo ta intayo dawaten ti kayat tayo a gun-uden ti Apo). Dagitoy ti dawatenmi gapu met laeng ken Kristo nga anak mo ken Apomi. Amen.

Madaydayaw a Padre Michael McGivney, ibabaetnakami.

——————————-

ILONGGO

Dios namon nga Amay, mangangapin sang mga imol kag manugdampig sang mga ilo kag kabataan nga binayaan, imo gintawag ang imo pari, si Padre Michael McGivney, nga mangin apostol sang Kristianong kabuhi sang mga pamilya kag sa pag-guiya sang mga pamatan-on nga mangin maalwan sa pag-alagad sa ila mga kautoran. Paagi sa ehemplo sang iya kabuhi kag kaulay, masunod unta namon sing mas himpit, ang imo Anak nga si Hesukristo, paagi sa pag-tuman sang iya mando sa paghigugma kag pagtukod sang iya Lawas, nga amo ang Simbahan. Kabay nga ang inspirasyon sang imo alagad, pabaskugon ang amon pagsalig sa imo gugma agud mapadayon namon ang iya misyon sa pagtatap sang mga kubos kag mga ginsikway. Suno sa disenyo sang imo balaan nga pagbuot, mapainobuson namon nga gina-ampo, nga imo himayaon diri sa duta ang imo halangdon nga alagad nga si Padre Michael McGivney. Paagi sa iya pag-ampo, ihatag ang grasya nga akon karon ginadangop sa imo. (diri mahipos lamang naton nga ipalab-ot sa Dios ang aton ginahinyo sa Iya). Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.

Amay Namon, Maghimaya ka Maria, Himaya sa Amay.

——————————-

BICOLANO

Dios, samuyang Ama, pailihan nin mga dukha asin parasurog in mga balo asin ilo, inapod mo an saimong padi, si Padre Michael McGivney na maging apostol kan buhay nin Cristianong familia asin na mag-giya sa mga jovenes sa matinabang na paglingkod sa  saindang kapwa. Sa paagi kan saiyang mga halimbawa sa buhay asin virtud makasunod kami sa saimong Aki, si Jesu-Cristo, na mas dayupot, utubon an saiyang tugon nin pagkamoot asin sa pagpatindog kan saiyang Hawak, na iyo an Simbahan. Papagkanigoa na ang inspirasyon samo kan saimong surogoon maging maagap kami sa dakulang pagtiwala sa saimong pgkamoot tanganing makapagpadagos kami sa saimong gibong herak para sa mga nangangaipo asin sa mga mayong sukat. Mapakumbabang minahagad kami na pagmurawayon mo an saimong surogoon na samong ginagalang na Padre Michael McGivney sa daga susog sa designo kan saimong kabotan. Sa paagi kan saiyang mga pamibi, tawan samo an samong kahagadan (digdi maghagad kan boot makamtan) huli ki Cristo na samong Kagurangnan. Amen.

Ama Niamo, Ave Maria, Pag-Omawon.

Comments are closed.